ກົດໝາຍ


ໂຄງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜ່ນແມ່ບົດພັດທະນາລັດແຫ່ງກົດໝາຍ www.laos-lsmp.gov.la/ ກ່ຽວກັບໂຄງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜ່ນແມ່ບົດພັດທະນາລັດແຫ່ງກົດໝາຍ
ວຽງຈັນອິນເຕີເນເຊັນແນວ ລໍຈຳກັດ www.vil-lao.net/lao/ ກ່ຽວກັບບໍລິສັດທະນາຍຄວາມກົດໝາຍ

ເວັບໄຊໃໝ່

- ຄຸນປະໂຫຍດຂອງການ ສ້າງຕັ້ງເວັບໄຊຂຶ້ນເພື່ອເກັບກໍາສັງລວມຂໍ້ມູນເວັບໄຊໃນປະເທດລາວ
- ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຊອກຫາທຸລະກິດຂອງທ່ານໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ
- ຊ່ວຍເວັບໄຊຂອງທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ເພີ່ມໃໝ່

ປະເພດອື່ນ