ສຸຂະພາບ


ໂຄງການພັດທະນາສະຫະປະຊາຊາດ www.undplao.org/ ກ່ຽວກັບໂຄງການພັດທະນາສະຫະປະຊາຊາດຊ່ວຍເຫຼືອທາງການແພດ
ອົງການກາແດງລາວ www.laoredcross.org/ ອົງການສຸຂະພາບ

ເວັບໄຊໃໝ່

- ຄຸນປະໂຫຍດຂອງການ ສ້າງຕັ້ງເວັບໄຊຂຶ້ນເພື່ອເກັບກໍາສັງລວມຂໍ້ມູນເວັບໄຊໃນປະເທດລາວ
- ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຊອກຫາທຸລະກິດຂອງທ່ານໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ
- ຊ່ວຍເວັບໄຊຂອງທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ເພີ່ມໃໝ່

ປະເພດອື່ນ