ອົງການຕ່າງປະເທດ


ເວັບໄຊອາເຊັມ www.aseminfoboard.org/ ກ່ຽວກັບອົງການອາເຊັມ
ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ www.mrcmekong.org/ ກ່ຽວກັບຄະນະກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ
ອົງການການຄ້າໂລກ www.wto.org/ ກ່ຽວກັບອົງການການຄ້າໂລກ
ວິທີນຳໄຊ handtalklao www.handtalklao.org/ ກ່ຽວກັບວິທີນຳໄຊ handtalklao
ໂຄງການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫ່ງທຶນຂອງຜູ້ທຸກຍາກໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ www.uncdf.org/ ກ່ຽວກັບໂຄງການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫ່ງທຶນຂອງຜູ້ທຸກຍາກໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

ເວັບໄຊໃໝ່

- ຄຸນປະໂຫຍດຂອງການ ສ້າງຕັ້ງເວັບໄຊຂຶ້ນເພື່ອເກັບກໍາສັງລວມຂໍ້ມູນເວັບໄຊໃນປະເທດລາວ
- ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຊອກຫາທຸລະກິດຂອງທ່ານໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ
- ຊ່ວຍເວັບໄຊຂອງທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ເພີ່ມໃໝ່

ປະເພດອື່ນ