ການຕະຫຼາດ

         ພວກເຮົາສາມາດ ສ້າງຍຸດທະສາດການຕະລາດທີ່ເໝາະສົມກັບແບຣນ ແລະ ສິນຄ້າຂອງພວກທ່ານ. ສ້າງ ຈຸດຂາຍຂອງຜະລິດຕະພັນ, ພັດທະນາ ແລະ ທົດລອງ ຮູບແບບການຕະຫຼາດທີ່ແທດເໝາະ ແລະ ສາ ມາດເຮັດໃຫ້ ແບຣນຂອງທ່ານ ມີຊື່ສຽງ ແລະ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນກຸ່ມຕະຫຼາດລູກຄ້າທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍ

 • ການສຳຫຼວດ ແລະ ວິເຄາະການຕະຫຼາດ
 • ສ້າງ, ພັດທະນາ ແລະ ໃຫ້ຄຸນຄ່າແບຣນ
 • ການສື່ສານ
 • B2B and B2C brochure inclusions
 • ການສົ່ງເສີມການຂາຍຂອງຜະລິດຕະພັນໃໝ່ຜ່ານທາງ ເວັບໄຊ ແລະ ເຜີຍແຜ່ອອກສູ່ສາທາລະນະ
 • ສົ່ງຂ່າວ ແລະ ສົ່ງອີເມວ ອອກຫາລູກຄ້າ
 • ພັດທະນາຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ
 • ກະກຽມ ແລະ ນຳສະເໜີ ພາວເວີ້ພ້ອຍ
 • ເປັນຜູ້ຄວບຄຸມ, ບໍລິຫານຈັດການ ເວັບບີນາ ສຳລັບຜູ້ຊົມທົ່ວໂລກ
 • ເປັນຕົວແກນໃນການນຳສະເໜີບໍລິສັດຂອງພວກທ່ານ ໃນງານສຳມະນາພາຍໃນ ແລະ ນອກປະເທດ.
 • ພົວພັນ ແລະ ແນະນຳກຸ່ມລູກຄ້າທີ່ສຳຄັນທັງະາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
 • Organize inspections and FAM trips.
 • ການເຜີຍແຜ່ການຕະຫຼາດ ແລະ ການສົ່ງເສີມການຂາຍ
 • ກະກຽມ ແລະ ດຳເນີນການງົບປະມານການຕະຫຼາດ
 • ຍຸດທະສາດໃນການສ້າງສາຍສຳພັນຕໍ່ສາທາລະນະ

ທຸລະກິດ

ເວັບໄຊໃໝ່

- ຄຸນປະໂຫຍດຂອງການ ສ້າງຕັ້ງເວັບໄຊຂຶ້ນເພື່ອເກັບກໍາສັງລວມຂໍ້ມູນເວັບໄຊໃນປະເທດລາວ
- ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຊອກຫາທຸລະກິດຂອງທ່ານໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ
- ຊ່ວຍເວັບໄຊຂອງທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ເພີ່ມໃໝ່