ທຸລະກິດພື້ນຖານ

ກ.    ວັດຖຸປະສົງຂອງການຮຽນຮູ້

     ເຂົ້າໃຈຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຄວາມໝາຍ
·     ເຂົ້າໃຈປະເພດຂອງທຸລະກິດ ວັດຖຸປະສົງ ແລະ ສາຍເຫດຂອງການປະກອບທຸລະກິດ
·     ອະທິບາຍປັດໃຈສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຜົນຕໍ່ການດຳເນີນທຸລະກິດໄດ້
·     ອະທິບາຍເຖິງໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງທຸລະກິດ ແລະ ສາເຫດຂອງການສຶກສາທຸລະກິດໄດ້
    ຂ. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງທຸລະກິດ
·      ທຸລະກິດມີບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ເສດຖະກິດ
·      ທຸລະກິດຊ່ວຍເພີ່ມມາດຕະຖານການຄອງຊີບຂອງຄົນໃນປະເທດ
·      ທຸລະກິດສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ກັບລັດຖະບານ
·      ທຸລະກິດສ້າງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິການ
ຄ.    ຄ. ຄວາມໝາຍຂອງທຸລະກິດ
 
·       ກິດຈະກຳໃດໆກໍຕາມທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມີສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການຂື້ນແລ້ວມີການແລກປ່ຽນຊື້ຂາຍກັນ ແລະ ມີວັດຖຸປະສົງຈະໄດ້ປະໂຫຍດຈາກການກະທຳກິດຈະການນັ້ນ
·       ຂະບວນການຜະລິດ ການຈຳໜ່າຍທັງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ
·       ກິດຈະກຳທັງປວງໃນການສະແຫວງຫາກກຳໄລ ແລະ ກິດຈະການທີ່ຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ລະບົບເສດຖະກິດ
   ງ. ສ່ວນປະກອບຂອງທຸລະກິດ
ງງ     ເປັນກິດຈະກຳການແລກປ່ຽນ
·       ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ
·       ກຳໄລ
ກ່ອນເລີ້ມປະກອບທຸລະກິດຈະຕ້ອງຄຳນືງເຖີງຄວາມສ່ຽງປະກອບດ້ານ
ຈ. ປະວັດປະສົງຂອງການປະກອບທຸລະກິດ
·      ເພື່ອສ້າງຜົນກຳໄລໃຫ້ກັບກິດຈະການ
·      ເພື່ອຄວາມຢູ່ລວດແລະການຈະເລີນເຕີບໂຕຢ່າງຢັ້ງຢືນຂອງທຸລະກິດ
·      ເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມເປັນປືກແຜ່ນແກ່ກິດຈະການ
·      ເພື່ອໃຫ້ກິດຈະການປະສົບຄວາມສຳເລັດ ແລະ ສ້າງຊື່ສຽງໃຫ້ກັບກິດຈະການ ແລະ ເຈົ້າຂອງກິດຈະການ
      ຊ. ປະເພດຂອງທຸລະກິດ

 ແ       1. ບ່ງຕາມລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ

·            ທຸລະກິດການຜະລິດ
·            ທຸລະການບໍລິການ
·            ທຸລະກິດການຄ້າ
-  ທຸລະກິດຄ້າສົ່ງ
-  ທຸລະກິດຄ້າຍ່ອຍ

2. ແບ່ງຕາມຂະໜາດຂອງທຸລະກິດ ແລະ ມູນຄ່າຊັບສິນຖາວອນ

-  ວິສະຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ
-  ວິສະຫະກິດຂະໜາດກາງ
-  ວິສະຫະກິດຂະໜາດໃຫ່ຍ
 

ທຸລະກິດ

ເວັບໄຊໃໝ່

- ຄຸນປະໂຫຍດຂອງການ ສ້າງຕັ້ງເວັບໄຊຂຶ້ນເພື່ອເກັບກໍາສັງລວມຂໍ້ມູນເວັບໄຊໃນປະເທດລາວ
- ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຊອກຫາທຸລະກິດຂອງທ່ານໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ
- ຊ່ວຍເວັບໄຊຂອງທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ເພີ່ມໃໝ່